person_outline

  Affiliate Voorwaarden

  Affiliate voorwaarden Platform Lerende Leiders

  Tot stand gekomen op 22 maart 2017

  Affiliate voorwaarden Platform Lerende Leiders, handelsnaam van X-ceed B.V., gevestigd aan Varenmos 18, 3994 KD, te Houten, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.

  Definities

  In deze Affiliate Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Affiliate Voorwaarden: De affiliate voorwaarden als hierna vermeld.
  Platform Lerende Leiders: Platform Lerende Leiders, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.
  Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
  Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Platform Lerende Leiders en de Affiliate partner.
  Conversie: Goedgekeurde verkoop die tot stand komt via een link naar Platform Lerende Leiders vanaf de website of nieuwsbrief van de Affiliate partner.
  Commissie: Bedrag van de goedgekeurde conversies die uitbetaald worden aan de Affiliate partner.
  Affiliate portaal: Speciaal ingericht deel van de website van Platform Lerende Leiders ten behoeve van informatie verstrekking betreffende het Affiliate programma en de performance van de Affiliate partner.
  Marketing materiaal: Door Platform Lerende Leiders aangemaakte en in het Affiliate portaal aangeboden marketing materiaal.
  Affiliate partner: Degene die de gelding van deze affiliate voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
  Affiliate link: Een elektronische link naar de diensten van Platform lerende Leiders die de Affiliate partner via de site https://www.lerendeleiders.nl heeft aangemaakt, waarin zijn Affiliate ID vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.
  Affiliate partnersite: Een door de Affiliate partner ontwikkelde gebruiksklare website of web applicatie waarop zich tenminste een Affiliate link bevindt, waarmee de Affiliate partner via elektronische wijze het Marketing materiaal openbaar maakt of openbaar (laat) maken.
  Affiliate ID: Het identificatienummer opgenomen in de Affiliate partnerlink. Elke Affiliate partner heeft een of meerdere unieke Affiliate ID’s.

  Artikel 1 Werkingssfeer

  Deze Affiliate Voorwaarden gelden voor iedere Affiliate aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Platform Lerende Leiders en de Affiliate partner, tenzij van deze Affiliate Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Deze Affiliate Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Platform Lerende Leiders, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Affiliate Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Affiliate Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Platform Lerende Leiders en de Affiliate partner in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

  Indien Platform Lerende Leiders niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Platform Lerende Leiders in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Afwijkingen van de Overeenkomst en Affiliate Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Platform Lerende Leiders zijn overeengekomen.

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het Affiliate partner programma van Platform Lerende Leiders en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Platform Lerende Leiders als zodanig geaccepteerde, Affiliate partner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  Artikel 3 Deelname

  Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Platform Lerende Leiders door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

  Het is ter beoordeling van Platform Lerende Leiders of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Platform Lerende Leiders is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  Artikel 4 Algemene toelatingseisen

  • Aanvaarding van deze affiliate voorwaarden.

  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

  De Affiliate partner garandeert daarnaast dat de door hem voor het affiliate programma gebruikte Affiliate partnersite en nieuwsbrieven niet:
  in strijd is met de wetgeving;

  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;

  • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;

  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;

  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

  • Opname van links naar Platform Lerende Leiders in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam, in welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

  Artikel 5 Affiliate programma

  De Affiliate partner ontvangt 10% per goedgekeurde conversie die tot stand komt via een link naar Platform Lerende Leiders vanaf de website of nieuwsbrief van de Affiliate partner.

  Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de Affiliate partner met inachtneming van artikel 4.

  De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van Platform Lerende Leiders zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Platform Lerende Leiders. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

  Artikel 6 Betalingen

  Uitbetaling commisies geschiedt:

  • binnen 15 werkdagen op verzoek van de Affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd;

  • Op het einde van het lopende kwartaal.

  Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

  Elke nieuwe klant wordt goedgekeurd na plaatsing blog of advertentie op de website van Platform Lerende Leiders. Dit ter beoordeling van Platform Lerende Leiders.

  Artikel 7 Beëindiging overeenkomst

  Platform Lerende Leiders behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een Affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de Affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Platform Lerende Leiders affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

  Als blijkt dat de Affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de Affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

  Artikel 8 Wijzigen voorwaarden

  Platform Lerende Leiders is ten allen tijde gerechtigd deze affiliate voorwaarden te wijzigen.

  De Affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de Affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de Affiliate partner deelname aan het Affiliate partner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt Affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

  Artikel 9 Schade

  Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Platform Lerende Leiders affiliate programma zal door Platform Lerende Leiders op de overtreder worden verhaald.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  Platform Lerende Leiders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

  Artikel 11 Toepasselijk recht

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Platform Lerende Leiders partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  Geschillen tussen Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Artikel 12 Vindplaats

  Deze Affiliate Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30252630.

  Deze Affiliate Voorwaarden zijn tevens te vinden op de website.

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.