person_outline

  Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden Platform Lerende Leiders

  Tot stand gekomen op 24 november 2016.

  Algemene voorwaarden Platform Lerende Leiders, handelsnaam van X-ceed B.V., gevestigd aan Varenmos 18, 3994 KD, te Houten, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.

  Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 
  Platform Lerende Leiders: Platform Lerende Leiders, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.
  Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Platform Lerende Leiders voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
  Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
  Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
  Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
  Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever.
  Tegoedbon: Een digitale code, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de Opdrachtgever.

  Artikel 1 Werkingssfeer

  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Platform Lerende Leiders, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

  Indien Platform Lerende Leiders niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Platform Lerende Leiders in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Platform Lerende Leiders zijn overeengekomen.

  Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

  Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

  Alle aanbiedingen en/of offertes van Platform Lerende Leiders zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

  Platform Lerende Leiders kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Platform Lerende Leiders daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Platform Lerende Leiders anders aangeeft.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht Platform Lerende Leiders niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

  Artikel 3 Duur, omzetting en opzegging abonnementen

  De Opdrachtgever neemt een abonnement af. Hierdoor krijgt hij rechten op het platform om een blog te schrijven of om een advertentie te plaatsen.

  Het abonnement van de Opdrachtgever wordt na het aflopen van het abonnement niet verlengd en eindigt van rechtswege.

  Indien de Opdrachtgever een gratis abonnement heeft afgesloten, kan de Opdrachtgever dit abonnement te allen tijde omzetten naar een betaald abonnement.

  De Opdrachtgever kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

  Artikel 4 Advertenties

  De Opdrachtgever heeft na het afnemen van een abonnement het recht om op de Website advertenties te plaatsen.

  Platform Lerende Leiders is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

  De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

  • in strijd is met de wetgeving;
  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

  Platform Lerende Leiders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Platform Lerende Leiders is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Platform Lerende Leiders kenbaar behoorde te zijn.

  Artikel 5 Verwijdering advertenties

  Platform Lerende Leiders behoudt zich het recht voor om de teksten van advertenties te wijzigen of in te korten.

  Platform Lerende Leiders heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie te verwijderen van haar Website. Derden kunnen Platform Lerende Leiders verzoeken om advertenties van de website te verwijderen.

  Platform Lerende Leiders verwijdert in ieder geval een advertentie, waarvan de inhoud:

  • in strijd is met de wetgeving;
  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

  Opdrachtgevers aanvaarden de mogelijkheid dat een advertentie kan worden verwijderd.

  Artikel 6 Plaatsing blogs

  Een blog bestaat uit tekst en één (of meerdere) abeelding(en).

  Platform Lerende Leiders is niet aansprakelijk voor het door de Opdrachtgever overnemen van auteursrechtelijk beschermde werken die copyrighted zijn.

  De Opdrachtgever dient de maker van het werk te vermelden en aan te geven of het werk is veranderd, indien er auteursrechtelijk beschermde werken van andere makers worden overgenomen.

  De Opdrachtgever heeft de toestemming van de maker van het werk nodig om gebruik te kunnen maken van de auteursrechtelijk beschermde werken.

  De Opdrachtgever heeft de toestemming van de maker van het werk nodig om auteursrechtelijk beschermde werken onder licentie CC BY-NC-SA 4.0 te licenseren.

  Platform Lerende Leiders plaatst blogs onder licentie CC BY-NC-SA 4.0. Voor blogs die al van andere rechten voorzien zijn, dient dit expliciet door de Opdrachtgever vermeld te worden.

  De Opdrachtgever levert zijn blog aan bij Platform Lerende Leiders. Na de aanlevering gaat Platform Lerende Leiders over tot de redactionele fase.

  Een derde partij heeft het recht om opmerkingen te plaatsen bij de blogs. Platform Lerende Leiders is niet aansprakelijk voor de geplaatste opmerkingen van de derde partij. Indien nodig kan Platform Lerende Leiders de opmerkingen modereren.

  Platform Lerende Leiders geeft geen garantie over de bezoekersaantallen van de blogs.

  Artikel 7 Totstandkoming overeenkomst

  De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Platform Lerende Leiders.

  Artikel 8 Duur overeenkomst

  De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  Artikel 9 Wijziging overeenkomst

  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Platform Lerende Leiders de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Platform Lerende Leiders zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Platform Lerende Leiders de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

  Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Platform Lerende Leiders daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Platform Lerende Leiders proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

  Platform Lerende Leiders zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Platform Lerende Leiders kunnen worden toegerekend.

  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Platform Lerende Leiders zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

  Artikel 10 Uitvoering overeenkomst

  Platform Lerende Leiders zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  Platform Lerende Leiders heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Platform Lerende Leiders heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Platform Lerende Leiders het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Platform Lerende Leiders niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Platform Lerende Leiders het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Platform Lerende Leiders.

  Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Platform Lerende Leiders het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 11 Honorarium

  Het Honorarium en/of tarieven is in euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

  Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Platform Lerende Leiders.

  Van alle bijkomende kosten zal Platform Lerende Leiders tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

  Artikel 12 Wijziging honorarium

  Indien Platform Lerende Leiders bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Platform Lerende Leiders gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

  Indien Platform Lerende Leiders het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Platform Lerende Leiders rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Platform Lerende Leiders alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  Platform Lerende Leiders zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Platform Lerende Leiders zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

  Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

  De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Platform Lerende Leiders opgegeven termijn.

  Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

  Indien Platform Lerende Leiders gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Platform Lerende Leiders heeft verstrekt.

  Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Platform Lerende Leiders schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Platform Lerende Leiders alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

  Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Platform Lerende Leiders zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Platform Lerende Leiders binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

  Artikel 14 Betaling

  Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Platform Lerende Leiders aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

  Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

  Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Platform Lerende Leiders aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

  De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

  Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

  In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Platform Lerende Leiders en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Platform Lerende Leiders onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 15 Incassokosten

  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Platform Lerende Leiders in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

  Artikel 16 Tegoedbon

  Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Platform Lerende Leiders.

  De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

  Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt gecommuniceerd bij uitgifte van de digitale code.

  Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

  Artikel 17 Opschorting

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Platform Lerende Leiders het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

  Voorts is Platform Lerende Leiders bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Platform Lerende Leiders omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Platform Lerende Leiders kan worden gevergd.

  Platform Lerende Leiders behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 18 Ontbinding

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Platform Lerende Leiders bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

  Voorts is Platform Lerende Leiders bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Platform Lerende Leiders omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Platform Lerende Leiders kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Platform Lerende Leiders kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

  Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Platform Lerende Leiders op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  Indien Platform Lerende Leiders de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Platform Lerende Leiders niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

  Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Platform Lerende Leiders geleden schade.

  Artikel 19 Overmacht

  Een tekortkoming kan niet aan Platform Lerende Leiders of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Platform Lerende Leiders geen invloed kan uitoefenen en waardoor Platform Lerende Leiders niet in staat is de verplichtingen na te komen.

  Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Platform Lerende Leiders in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

  Platform Lerende Leiders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Platform Lerende Leiders zijn verbintenis had moeten nakomen.

  In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

  Zowel Platform Lerende Leiders als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

  Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Platform Lerende Leiders zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

  Indien Platform Lerende Leiders ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Platform Lerende Leiders gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 20 Garanties

  Platform Lerende Leiders garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

  De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

  De garantie geldt voor een periode van één maand, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

  Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Platform Lerende Leiders, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

  Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Platform Lerende Leiders in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

  De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Platform Lerende Leiders geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden en het bezoekersaantal van een blog.

  Artikel 21 Onderzoek en reclame

  De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

  Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Platform Lerende Leiders gemeld te worden.

  Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Platform Lerende Leiders gemeld te worden.

  Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

  De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Platform Lerende Leiders aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Platform Lerende Leiders nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Platform Lerende Leiders niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Platform Lerende Leiders binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

  Artikel 22 Aansprakelijkheid

  De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Platform Lerende Leiders is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Platform Lerende Leiders.

  Platform Lerende Leiders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

  Platform Lerende Leiders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Platform Lerende Leiders is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Platform Lerende Leiders kenbaar behoorde te zijn.

  Platform Lerende Leiders is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

  Indien Platform Lerende Leiders aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Platform Lerende Leiders beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Platform Lerende Leiders aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Platform Lerende Leiders overeenkomstig de verzekering draagt.

  De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Platform Lerende Leiders aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Platform Lerende Leiders te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Platform Lerende Leiders vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Platform Lerende Leiders of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  Artikel 23 Vrijwaring

  De Opdrachtgever vrijwaart Platform Lerende Leiders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

  Indien Platform Lerende Leiders uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Platform Lerende Leiders zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Platform Lerende Leiders en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  Artikel 24 Verjaringstermijn

  Voor alle vorderingen jegens Platform Lerende Leiders en de door Platform Lerende Leiders (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

  Artikel 25 Intellectuele eigendom

  Platform Lerende Leiders behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  Platform Lerende Leiders behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 26 Privacy en cookies

  De gegevens en informatie die de Bezoeker aan Platform Lerende Leiders verstrekt en Platform Lerende Leiders verzamelt, zal Platform Lerende Leiders zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

  Platform Lerende Leiders mag de persoonsgegevens van de Bezoeker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

  Bij het bezoeken van onze website kan Platform Lerende Leiders informatie van de Bezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

  De informatie die Platform Lerende Leiders verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

  Het is Platform Lerende Leiders niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Bezoeker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Platform Lerende Leiders gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Platform Lerende Leiders zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Platform Lerende Leiders niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Bezoeker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

  De Bezoeker gaat akkoord dat Platform Lerende Leiders de Bezoeker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Bezoeker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Bezoeker dit kenbaar maken.

  Platform Lerende Leiders behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Bezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

  Artikel 27 Nieuwsbrief

  Een ieder kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

  De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

  De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

  De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

  Artikel 28 Wijziging algemene voorwaarden

  Platform Lerende Leiders heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

  Platform Lerende Leiders zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

  De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

  Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Platform Lerende Leiders partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  Geschillen tussen Platform Lerende Leiders en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Artikel 30 Vindplaats

  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30252630.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden op de website.

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.